PL DE GB CZ SK UA RO BG RU BY FR ES HU

Nightclub i więcej!

 

QUEENS Nightclub
ul. Ceglarska 35
44-103 Gliwice - Poland

phone: +48 (32) 305 30 20

 

Regulamin
QUEENS Night
Club

ul. Ceglarska 35

44-103 Gliwice - Poland

 

KAŻDY POPRZEZ WEJŚCIE I PRZEBYWANIE W KLUBIE LUB NA TERENIE PRZYLEGAJĄCYM, ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW PONIŻSZEGO REGULAMINU

    Zasady Wstępu:

1.Prawo wstępu do klubu Queens Night Club mają:


  - osoby pracujące na stałe lub dorywczo na zlecenie właściciela klubu.

  - osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek 18+
    W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się
    oryginalnym dokumentem potwierdzającym wiek.

  - osoby posiadające zaproszenie na zamkniętą imprezę klubową wystawione przez klub.

  - osoby posiadające imienne karty klubowe.

  - przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych, telewizji i innych mediów posiadający
    zgodę właściciela klubu legitymującymi się dokumentem stwierdzającym pracę lub
    współpracę z mediami.

  - przedstawiciele służb medycznych
  - przedstawiciele służb państwowych uprawnionych do czynności kontrolnych.


  - innych osób wskazanych przez właściciela klubu.

2. Wstęp do klubu Queens Night Club jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem, poza
    dniami , w których organizowana jest impreza na którą ustalona jest indywidualna cena
    biletu.

3. Rezerwacja stolików jest bezpłatna do godziny 20.00 po upływie tej godziny cena
    uzależniona jest od indywidualnych ustaleń z kierownictwem klubu.
    Natomiast osoby posiadające kartę klubową podlegają ustaleniom zawartym w regulaminie
    kart klubowych wydanym wraz z kartą.

4. Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie
    podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu i poza
    teren przylegający.

5. Obsługa klubu może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.
    Zakaz wstępu będzie stosowany szczególnie w stosunku do :

  - osób niepełnoletnich w wieku szkolnym i licealnym.

  - osób zachowujących się niewłaściwie, wulgarnie i agresywnie w stosunku do obsługi
    klubu i innych osób.

  - osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

  - osób prowokujących wyglądem i zachowaniem, których obecność może stworzyć
    sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia innych osób przebywających w klubie.

  - osób pijanych (odurzonych alkoholem)

  - osób pod wpływem innych środków odurzających ( jak dopalacze) lub narkotyki.

    Zasady Bezpieczeństwa:

1. Osoby przebywające w klubie Queens Night Club są zobowiązane zachowywać się w
    sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do
    wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi klubu, w szczególności w sytuacjach
    zagrożenia przeciwpożarowego.

3. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:

  - wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
  - wnoszenia do klubu środków odurzających, narkotyków pod każdą postacią.

  - posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, broni palnej, białej broni, ostrych narzędzi i innych
    przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie.

  - wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które przeznaczone są tylko dla personelu.

  - objawiania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona przynależności do subkultur,
    przejawów politycznych i przynależności do grup politycznych, handlu, akwizycji itp.

  - wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody właściciela klubu.
    Wyjątkiem jest fotografowanie osób przebywających na terenie klubu i pomieszczeń na
    rzecz klubu w celach marketingowych z jednoczesnym zastrzeżeniem danych osobowych.

  - wychodzenia z klubu na zewnątrz z alkoholem lub innymi napojami w szklanych
    opakowaniach.

  - stawiania alkoholu lub napojów w miejscach gdzie może stworzyć to zagrożenie dla osób
    przebywających w klubie lub zagrożenie dla sprzętu AV.

  - za stłuczone szkło i inne szkody pobierana jest opłata w wysokości ustalanej przez
    właściciela klubu.

Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie
stosujące się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu Queens Night Club lub przekazane Policji.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.

5. Osoby przebywające w klubie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie
    dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu za co klub Queens nie ponosi
    odpowiedzialności.

6. Teren klubu jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
    przebywającym w pomieszczeniach  lub na terenie przylegającym

    Odpowiedzialność Karna

1. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia klubu osoby, które dopuściły się tego czynu ponoszą
    odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach
    przestępstwa i wandalizmu zgłaszane będzie Policji.
    Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miało zastosowanie - zakaz wstępu do klubu.

2. Za nieprzestrzeganie tego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art.21 ust 2, Ustawy
    z dnia 22/08/2002r.)

3. Spory i zażalenia w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga
    kierownictwo klubu .

4. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
    Wszystkie pytania i zażalenia w celu rozpatrzenia muszą być złożone w formie pisemnej
    najpóźniej do 10 dni po dacie wystąpienia danej sytuacji. Po tym okresie właściciel klubu
    może odstąpić od udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na złożone pisma (dokumenty).

    Formularz z pytaniami i zażaleniami powinien zawierać:
 
    - dane osobowe osoby zainteresowanej,
    - dane adresowe w tym aktualny adres zamieszkania,
    - email,
    - telefon,
    - Szczegółowy opis sprawy do rozpatrzenia.
    - Czytelny podpis.

    Wszystkie ewentualne spory roztrzygane będą w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca działalności i siedziby
    firmy   Queens Night Club Gliwice.

 

    Postanowienia:

  Wszystkie osoby swoim pobytem w klubie lub na terenie przylegającym oświadczają że zapoznały się z powyższym
    regulaminem. Że będą przestrzegać w/w zasad i nie będą roszczyć sobie żadnych praw nie zgodnych z przepisami  
    wynikających z w/w zasad Regulaminu Queens Night Club

    Osoby przebywające w klubie lub na terenie przylegającym zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w celach
    marketingowych wyłącznie na stronach internetowych Queens Night Club.

    Dane osobowe, fotografie nie będą udostępniane osobom lub instytucjom trzecim bez zgody właściciela
    Queens Night Club

    Dotyczy wszystkich osób przebywających na stałe lub czasowo na terenie klubu i okolic w formie pracowników stałych lub
    byłych , gości, ekip remontowych, służb obsługi urządzeń i innych.

     Godziny funkcjonowania i otwarcia dla gości ustala kierownictwo klubu.

     Wszystkie teksty i fotografie zawarte na stronach internetowych Queens Night Club należą do właściciela klubu.

    

    Regulamin obowiązuje od dnia założenia klubu...

    Zarząd Firmy   Queens Night Club
   
   

   
 

                                                            ©MMXVIII Queens Night Club Gliwice Poland      

                          Niedziela - KLUB ZAMKNIĘTY,   Poniedziałek Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota - KLUB OTWARTY od 20:00 do 05:00