Regulamin klubu QUEENS NightClub
ul. Ceglarska 35 44-103 Gliwice - Poland


KAŻDY POPRZEZ WEJŚCIE I PRZEBYWANIE W KLUBIE LUB NA TERENIE PRZYLEGAJĄCYM, ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW PONIŻSZEGO REGULAMINU

Zasady Wstępu:

1.Prawo wstępu do klubu Queens Night Club mają:
- osoby pracujące na stałe lub dorywczo na zlecenie właściciela klubu.
- osoby pełnoletnie, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek 18+
W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się oryginalnym
dokumentem potwierdzającym wiek.
- osoby posiadające zaproszenie na zamkniętą imprezę klubową wystawione przez klub.
- osoby posiadające imienne karty klubowe.
- przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych, telewizji i innych mediów posiadający zgodę właściciela
klubu legitymującymi się dokumentem stwierdzającym pracę lub współpracę z mediami.
- przedstawiciele służb medycznych
- przedstawiciele służb państwowych uprawnionych do czynności kontrolnych.
- innych osób wskazanych przez właściciela klubu.

2. Wstęp do klubu Queens Night Club jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem, poza dniami , w których
organizowana jest impreza na którą ustalona jest indywidualna cena biletu.
3. Rezerwacja stolików jest bezpłatna do godziny 20.00 po upływie tej godziny cena uzależniona jest od
indywidualnych ustaleń z kierownictwem klubu. Natomiast osoby posiadające kartę klubową podlegają
ustaleniom zawartym w regulaminie kart klubowych wydanym wraz z kartą.

4. Opłata za wejście do klubu i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie
jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z klubu i poza teren przylegający.
5. Obsługa klubu może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny. Zakaz wstępu będzie
stosowany szczególnie w stosunku do : - osób niepełnoletnich w wieku szkolnym i licealnym.
- osób zachowujących się niewłaściwie, wulgarnie i agresywnie w stosunku do obsługi klubu i innych osób.
- osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
- osób prowokujących wyglądem i zachowaniem, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla
zdrowia i życia innych osób przebywających w klubie.- osób pijanych (odurzonych alkoholem)
- osób pod wpływem innych środków odurzających ( jak dopalacze) lub narkotyki.

Zasady Bezpieczeństwa:

1. Osoby przebywające w klubie Queens Night Club są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
2. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb
porządkowych, obsługi klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.
3. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:
- wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
- wnoszenia do klubu środków odurzających, narkotyków pod każdą postacią.
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą
zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie.
- wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które przeznaczone są tylko dla personelu.
- objawiania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona przynależności do subkultur, przejawów politycznych
i przynależności do grup politycznych, handlu, akwizycji itp.

- wykonywania zdjęć osobom bez ich wiedzy i zgody właściciela klubu. Wyjątkiem jest fotografowanie osób
przebywających na terenie klubu i pomieszczeń na rzecz klubu w celach marketingowych z jednoczesnym
zastrzeżeniem danych osobowych.
- wychodzenia z klubu na zewnątrz z alkoholem lub innymi napojami w szklanych opakowaniach.
- stawiania alkoholu lub napojów w miejscach gdzie może stworzyć to zagrożenie dla osób przebywających w
klubie lub zagrożenie dla sprzętu AV.
- za stłuczone szkło i inne szkody pobierana jest opłata w wysokości ustalanej przez właściciela klubu. Osoby nie
przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu
Queens Night Club lub przekazane Policji.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.
5. Osoby przebywające w klubie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu za co klub Queens nie ponosi odpowiedzialności.
6. Teren klubu jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w klubie lub na
terenie przylegającym


Odpowiedzialność Karna

1. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia klubu osoby, które dopuściły się tego czynu ponoszą odpowiedzialność
materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i wandalizmu zgłaszane będzie
Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miało zastosowanie - zakaz wstępu do klubu.
2. Za nieprzestrzeganie tego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art.21 ust 2, Ustawy z dnia 22,08,2002r.)
3. Spory i zażalenia w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu .
4. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej. Wszystkie pytania i zażalenia w celu rozpatrzenia muszą
być złożone w formie pisemnej najpóźniej do 10 dni po dacie wystąpienia danej sytuacji. Po tym okresie
właściciel klubu może odstąpić od udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na złożone pisma (dokumenty).

Formularz z pytaniami i zażaleniami powinien zawierać dane osobowe osoby zainteresowanej, dane adresowe
w tym adres zamieszkania, email, telefon. Szczegółowy opis sprawy do rozpatrzenia. Czytelny podpis.


Postanowienia:

Wszystkie osoby swoim pobytem w klubie lub na terenie przylegającym oświadczają że zapoznały się z powyższym regulaminem.
Że będą przestrzegać w/w zasad i nie będą roszczyć sobie żadnych praw nie zgodnych z przepisami wynikających w/w zasad Regulaminu Queens Night Club.
Osoby przebywające w klubie lub na terenie przylegającym zgadzają się na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych wyłącznie na stronach internetowych Queens Night Club.
Dane osobowe, fotografie nie będą udostępniane osobom lub instytucjom trzecim bez zgody właściciela Queens Night Club
Dotyczy wszystkich osób przebywających na stałe lub czasowo na terenie klubu i okolic w formie pracowników
stałych lub byłych , gości, ekip remontowych, służb obsługi urządzeń i innych.


Regulamin obowiązuje od dnia założenia klubu...

Zarząd Firmy
Queens Night Club


Nocny Klub Queens - Śląsk Gliwice Poland

Zaprasza wszystkich spragnionych dobrej rozrywki. Fantastyczne i piękne dziewczyny, pachnące wnętrza zapewniają doskonałe samopoczucie i zabawę.
Wstęp dla osób w wieku 18+.

Niedziela - KLUB ZAMKNIĘTY, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota - KLUB OTWARTY od 20:00 do 05:00

Regulamin, Polityka Prywatności

©MMXIX Queens Night Club Gliwice Poland